Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”

ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2012

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ
na działalność jednostki.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Spółdzielnia planuje dalszy rozwój w zakresie usług cateringowych i opiekuńczych. Na dzień dzisiejszy ma podpisane pięć kolejnych umów z placówkami szkolnymi na terenie Gminy Kramsk. W związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków zamierza zatrudnić nowych pracowników do obsługi kuchni w celu usprawnienia usług gastronomicznych.

3. Ważniejsze osiągnięcia Spółdzielni Socjalnej:

– zaistnienie na rynku lokalnym poprzez świadczenie imprez okolicznościowych i różnych form drobnego cateringu;

– współpraca z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, spółdzielnie), organizacja wizyt studyjnych;

– współpraca z instytucjami samorządowymi;

– zakup środka transportu do świadczenia usług cateringowych na zewnątrz.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółdzielnia w 2012 r. znajdowała się w dobrej kondycji finansowej. Otrzymane wsparcie finansowe w formie dotacji inwestycyjnej umożliwiło wyposażenie zaplecza kuchennego, co pozwoliło na rozszerzenie usług gastronomicznych. Ponadto Spółdzielnia uzyskała wsparcie na zatrudnienie i utrzymanie pracowników świadczących usługi gastronomiczne i opiekuńcze.

Nie posiadała zagrożonych należności oraz regulowała wszystkie zobowiązania w terminie.

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaka część kapitału zakładowego reprezentują, cel nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie wystąpiło.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Nie posiada.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie posiada instrumentów finansowych.

Sporządzono: Kramsk, dnia 31 stycznia 2013 roku

Kierownictwo jednostki:

Magdalena Politańska – Prezes Zarządu