Sprawozdanie z działalności w roku 2013

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”
ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2013

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ
na działalność jednostki.

 

2. Przewidywany rozwój jednostki

Spółdzielnia planuje dalszy rozwój w zakresie usług cateringowych dla osób fizycznych, zarówno w siedzibie Spółdzielni, jak i na zewnątrz.

W związku z powyższym planuje zakup sprzętu cateringowego, usprawniającego obsługę klienta (zakup stołów cateringowych, zastaw stołowych, parawanów oraz drobnego sprzętu gastronomicznego, itp.).

Ponadto wzrosło zainteresowanie firm zewnętrznych na organizowanie szkoleń, warsztatów połączonych z usługą gastronomiczną w siedzibie Spółdzielni. W tym celu zostanie zakupiony projektor oraz zostanie przystosowane pomieszczenie konferencyjne w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kramsku reprezentowanym przez Pana Przemysława Domagalskiego zamierza podpisać Umowę na najem terenu pod powierzchnię reklamową – tablica reklamowa mieszcząca się na terenie Amfiteatru w Kramsku.

 

3. Ważniejsze osiągnięcia Spółdzielni Socjalnej:

W 2013 roku zostało podpisanych dziesięć umów cateringowych z podmiotami zewnętrznymi – placówkami oświatowymi w następujących miejscowościach: Wysokie, Anielew, Wola Podłężna, Patrzyków, Bilczew oraz Kramsk.

Spółdzielnia Socjalna aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej. Czynnie bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy.

W marcu ubiegłego roku Spółdzielnia ufundowała trzy bony o wartości 100 złotych każdy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia chorej Vanessy Iwińskiej podczas „VI Kramskiego Wybijania Żuru”.

Ufundowała również drobny poczęstunek z przeznaczeniem na III Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 2 czerwca 2013 r.

W dniu 24 czerwca 2013 r. Gmina Kramsk otrzymała wyróżnienie „Samorządowego Lidera Zarządzania w dziedzinie pomocy społecznej za utworzenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej”.

1 sierpnia 2013 r. zarządzeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zostało powołane Gminne Centrum Wolontariatu, które współpracuje na zasadach partnerskich z naszą Spółdzielnią. Wolontariat opiera się na bezpłatnym świadczeniu pomocy przez uczniów szkół z terenu gminy. Pomoc jest świadczona na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, a w szczególności polegająca na umileniu czasu wolnego, np. czytanie książek, spacery, utrzymanie kontaktów sąsiedzkich, pomocy w codziennych czynnościach oraz organizowaniu spotkań integracyjnych. W ramach powyższej współpracy Spółdzielnia Socjalna z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Centrum Wolontariatu zorganizowała po raz pierwszy Wigilię dla osób starszych i samotnych. Wigilia odbyła się w siedzibie Spółdzielni w dniu 14 grudnia 2013 r. Zaproszono na nią 79 gości, w tym 34 osoby starsze i samotne, 26 wolontariuszy, pracowników GOPS i Spółdzielni oraz sponsorów i władze Urzędu Gminy Kramsk. Od sponsorów zebrano 700 złotych, które przeznaczono na zakup 26 paczek dla wolontariuszy oraz 4 upominki dla darczyńców oraz dyplomy.

W ramach promocji Spółdzielni Socjalnej ukazały się trzy artykuły prasowe.

 

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółdzielnia w 2013 r. znajdowała się w dobrej kondycji finansowej.

Otrzymane wsparcie finansowe w formie dotacji pt.: „Rozwój w 2013 r. podmiotów ekonomii społecznej działających w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Kramsk w formie wsparcia/dotacji z budżetu” pozwoliło na zatrudnienie i utrzymanie pracowników świadczących usługi gastronomiczne.

Nie posiadała zagrożonych należności oraz regulowała wszystkie zobowiązania w terminie.

 

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba
i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaka część kapitału zakładowego reprezentują, cel nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie wystąpiło.

 

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Nie posiada.

 

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie posiada instrumentów finansowych.

 

Sporządzono:  Kramsk, 13 marca 2014 roku

Kierownictwo jednostki: Magdalena Politańska – prezes zarządu