Sprawozdanie z działalności w roku 2014

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”
ul. Konińska 20, 
62-511 Kramsk

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2014

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ na działalność jednostki.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Spółdzielnia planuje dalszy rozwój w zakresie usług cateringowych dla osób fizycznych, zarówno w siedzibie Spółdzielni, jak i na zewnątrz. W związku z powyższym planuje zakup sprzętu cateringowego, usprawniającego obsługę klienta. Ponadto wzrosło zainteresowanie firm zewnętrznych na organizowanie szkoleń, warsztatów połączonych z usługą gastronomiczną w siedzibie Spółdzielni.

3. Ważniejsze osiągnięcia Spółdzielni Socjalnej:

W 2014 roku zostało podpisanych 10 umów cateringowych z podmiotami zewnętrznymi – placówkami oświatowymi w następujących miejscowościach: Wysokie, Anielew, Wola Podłężna, Patrzyków, Marianowo  oraz Kramsk.

Spółdzielnia Socjalna aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej. Czynnie bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy.

Ufundowała miedzy innymi poczęstunek z przeznaczeniem na imprezę gminną pt. „Powiat koniński dla Europy”, który odbył się w maju 2014 roku.

17 grudnia 2014 r. Spółdzielnia Socjalna otrzymała Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości pt. „ZAKUP PROSPOŁECZNY”.

W grudniu 2014 r., kilka dni przez świętami Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku przy współudziale Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu”, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku oraz Gminnego Centrum Wolontariatu zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Kramsk. Wigilia poprzedzona została częścią artystyczną – wspólnym kolędowaniem – poprowadzonym przez wolontariuszy z Gminnego Centrum Wolontariatu z Kramska. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 75 osób (w tym osoby zaproszone). Osobom tym zostały też wręczone symboliczne podarunki.

W czerwcu 2014 roku spółdzielnia uczestniczyła w konkursie kulinarnym „Kulinarne podboje LGD” na obszarze „Wielkopolska Wschodnia” oraz Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsze danie mięsne”. Z tej okazji została opublikowana książka pt. „Kulinarne podboje”.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Nie posiadała zagrożonych należności oraz regulowała wszystkie zobowiązania w terminie.

Nie posiadała  obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaka część kapitału zakładowego reprezentują, cel nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie wystąpiło.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Nie posiada.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie posiada instrumentów finansowych.

Sporządzono: Kramsk, 1.06.2015 roku

Kierownictwo jednostki: Magdalena Politańska – prezes zarządu