Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”
ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2016 rok

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ
na działalność jednostki.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Spółdzielnia planuje dalszy rozwój w zakresie usług cateringowych dla osób fizycznych, zarówno w siedzibie spółdzielni, jak i na zewnątrz.

Spółdzielnia nadal organizuje szkolenia i warsztaty połączone z usługą gastronomiczną w siedzibie spółdzielni oraz imprezy okolicznościowe na terenie spółdzielni.

3. Ważniejsze osiągnięcia Spółdzielni Socjalnej:

W 2016 roku zostało podpisanych 11 umów cateringowych z podmiotami zewnętrznymi i placówkami oświatowymi; liczba podmiotów dożywianych to 14 (przedszkola, punkty przedszkolne, prywatne przedsiębiorstwa) w następujących miejscowościach: Wysokie, Anielew, Wola Podłężna, Patrzyków, Marianowo, Kramsk, Helenów-Święciec. Ponadto spółdzielnia realizuje zamówienia na terenie powiatu konińskiego dla instytucji samorządowych i klientów indywidualnych.

W listopadzie 2016 roku spółdzielnia przystąpiła do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z powyższym 29 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku na 24 miesiące na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku było zawartych 18 umów cywilno-prawnych z osobami do sprawowania opieki nad osobami zależnymi  w miejscu zamieszkania klienta, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozostałe 11 osób jest zatrudnione na podstawie umów o pracę. Łącznie spółdzielnia zatrudnia 29 osób.

Na przełomie sierpnia i września 2016 roku spółdzielnia przystąpiła do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe) pt.: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Finalnie umowa została podpisana 20 grudnia 2016 roku, w związku z powyższym realizacja projektu przekłada się na 2017 rok z terminem zakończenia do 30 kwietnia 2017 roku.

W ramach projektu planowane przedsięwzięcie polega na: utworzeniu trzech nowych miejsc pracy, które przyczynią się do obsługi większej ilości zleceń. Całkowite wydatki na utworzenie nowych miejsc pracy wynoszą netto 72 000,00 PLN.

Przy dynamicznie rozwijających się usługach gastronomicznych konieczne jest zatrudnienie nowych osób, które przyczynią się do rozwoju spółdzielni. Poprzez zakup nowych środków trwałych, takich jak: samochód dostawczy oraz piec konwekcyjno-parowy Spółdzielnia będzie mogła realizować większą liczbę usług w zakresie cateringu, które to usługi z roku na rok ulegają zwiększeniu. Zatrudniając kolejnych pracowników spółdzielnia będzie mogła przyjmować nowe, dodatkowe zlecenia bez ryzyka niepowodzenia, i w ten sam sposób spółdzielnia rozszerzy zakres swojej działalności poza teren lokalny, np. w powiecie konińskim.

Nowo zatrudnione to dwie panie, które będą  świadczyć pracę na stanowisku pomocy kuchennej. W pierwszym etapie swojej  pracy będą nabywać umiejętności praktyczne w kuchni (przygotowywanie posiłków, sporządzanie zapotrzebowania towaru itp.) pod pieczą szefa kuchni, głównie obiady domowe, posiłki przygotowywane zgodnie z dietą klienta. Zatrudniony będzie również kierowca , który jest niezbędny do rozwożenia cateringu, ponieważ wzrosło zainteresowanie klientów indywidualnych na dostarczanie cateringu bezpośrednio do miejsca zamieszkania klienta.

W ramach projektu misją spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób wykluczonych i niepełnosprawnych oraz  długotrwale bezrobotnych, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia. Poprzez odpowiednie przeszkolenie i umożliwienie podjęcia pracy realizowany jest  proces reintegracji społecznej i zawodowej.

Na dzień 30 grudzień 2016 roku w ramach projektu został zakupiony piec konwekcyjno-parowy zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, natomiast dalsza realizacja projektu  jest kontynuowana  zgodnie z umową do dnia 30 kwietnia br.

Spółdzielnia Socjalna aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej.

Z okazji Dnia Dziecka spółdzielnia ufundowała drobny poczęstunek dla najmłodszych (100 szt. soków, ciasto, woda mineralna) w ramach reintegracji społecznej.

W grudniu 2016 r. (kilka dni przez Świętami Bożego Narodzenia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku przy współudziale Spółdzielni Socjalnej “Razem do sukcesu”, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku oraz Gminnego Centrum Wolontariatu zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu „Gminy Kramsk. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 60 osób (w tym osoby zaproszone). Osobom tym ponadto zostały wręczone symboliczne podarunki.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółdzielnia nie posiadała zagrożonych należności oraz regulowała wszystkie zobowiązania w terminie. Nie posiadała  obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaka część kapitału zakładowego reprezentują, cel nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie wystąpiło.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Nie posiada.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie posiada instrumentów finansowych.

Sporządzono: Kramsk, 31.03.2017 roku

Kierownictwo jednostki: Magdalena Politańska – prezes zarządu